Close

เกณฑ์การพิจารณา

รุ่นผุ้ประกอบการ

เกณฑ์การตัดสินรุ่นผู้ประกอบการ MEGA 2017 รอบ Prototypeเปอร์เซนต์น้ำหนักคะแนน

มีความเป็นนวัตกรรม
-เป็นสิ่งใหม่ที่ไม่มีใครเคยทำมาก่อน หรือมีข้อได้เปรียบที่ทำได้ดีกว่าคู่แข่งในตลาด
-แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริง หรือ capture trend บางอย่าง มีโอกาสทางธุรกิจ

40

ความเป็นไปได้ทางเทคโนโลยี
-เทคโนโลยีที่ใช้มีความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการตามขอบเขตงาน และให้บริการได้จริง

20

ความเป็นไปได้ทางธุรกิจ
-รู้จักตลาดและผู้ใช้งาน มีแนวทางการตอบโจทย์ผู้ใช้งานที่ชัดเจน
-มีการวางแผนทางการเงินและโมเดลธุรกิจที่เหมาะสม
-มีแผนและแนวทางการดำเนินงานที่น่าเชื่อถือและเป็นไปได้จริง

30

ทีม
-บุคลากรในโครงการมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเนื้องานที่ทำหรือมีการหาพันธมิตรที่เหมาะสมเพื่อดำเนินการและขยายผลตามแผนงาน

10
เกณฑ์การตัดสินรุ่นผู้ประกอบการ MEGA 2017 รอบ Final Pitching

เปอร์เซนต์น้ำหนักคะแนน

ด้านคุณภาพของผลงาน (Quality)
– มีความถูกต้อง แม่นยำ เชื่อถือได้
– มีความสมบูรณ์ของผลงาน
– ความประณีต ความละเอียดของผลงาน
– การนำไปใช้ประโยชน์ (Utilize) เช่น ได้ผลิตในเชิงพาณิชย์ , ผลิตทดลองนําร่อง,กําลังเจรจาธุรกิจ,มีสินค้าต้นแบบแล้ว หรือในทาง สังคมได้นําไปใช้ประโยชน์แล้วหรือไม่ ใช้แล้วเกิดผลที่ดีต่อสังคมมากน้อยเพียงไร

40
ความเป็นไปได้ทางธุรกิจ (Business Feasibility)
– รู้จักตลาดและผู้ใช้งาน มีแนวทางการตอบโจทย์ผู้ใช้งานที่ชัดเจน
– มีการวางแผนทางการเงินและโมเดลธุรกิจที่เหมาะสม
– มีแผนและแนวทางการดําเนินงานที่น่าเชื่อถือและเป็นไปได้จริง
25
ด้านการออกแบบนวัตกรรม (Execution and Design)
– วัตถุประสงค์และเป้าหมาย นวัตกรรม ชัดเจน มีการออกแบบนวัตกรรมท่ีสอดคล้องกับสภาพปัญหาหรือความ ต้องการ บริบท หลักการ แนวคิด ทฤษฏีครอบคลุม กระบวนการพัฒนา และความเป็นไปได้
– ใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่หรือในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์ หรือใช้ข้อมูล ภาครัฐในการดําเนินโครงการ
15

ด้านความคิดสร้างสรรค์ (Creativity)
-นวัตกรรมแปลกใหม่ไม่เคยมีหรือปรากฏมาก่อนหรือนวัตกรรมมี อยู่แล้วแต่นํามาปรับปรุงพัฒนาใหม

10

ด้านการนาเสนอผลงานนวัตกรรม (Presentation) 
– ความสมบูรณ์ในการแสดงชิ้นงาน
– วิธีการนำเสนอ ทักษะการนําเสนอ เป็นลําดับ ชัดเจน เข้าใจง่าย การ ควบคุมเวลาในการนําเสนอ

5
 1. ผู้เข้าประกวดต้องกรอกรายละเอียดในเอกสารแบบฟอร์มส่งผลงานเข้าประกวดให้สมบูรณ์ตามที่กำหนด
 2. คณะกรรมการตัดสินผลงานโดยพิจารณาจากเอกสารที่เสนอ และคณะกรรมการมีสิทธิ์ที่จะขอข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม
 3. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรอบข้อเสนอโครงการตามเกณฑ์การตัดสินที่กำหนดไว้ จะมีสิทธิ์ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ
 4. การตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
 5. เกณฑ์การให้คะแนนตัดสิน แบ่งออกเป็นประเภทมีรายละเอียดดังนี้ 


ประเด็น

สัดส่วน (ร้อยละ)

รอบคัดเลือกข้อเสนอโครงการ (Proposal) (พิจารณาจากเอกสาร)

รอบนำเสนอ(Prototype) (พิจารณาจากการนำเสนอชิ้นงานจริง)

รอบชิงชนะเลิศ(DEMO)(พิจารณาจากการนำเสนอชิ้นงานจริง)

ด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

 • แนวความคิด (คิดใหม่/ประยุกต์ของเดิม)
 • หลักการวิเคราะห์
 • วัตถุประสงค์และเป้าหมาย นวัตกรรม ชัดเจน
 • เหมาะสม/สอดคล้องกับ นโยบายด้านเมืองและการขนส่ง

25

N/A

10

ด้านกระบวนการดำเนินงานและการออกแบบ

 • ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่หรือในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์ หรือใช้ข้อมูลภาครัฐในการดำเนินโครงการ
 • มีหลักการออกแบบ UI/UX

15

N/A

20

ด้านคุณภาพของผลงานนวัตกรรม

 • มีความถูกต้อง แม่นยำ เชื่อถือได้
 • มีความสมบูรณ์ของผลงาน
 • ความประณีต ความละเอียดของผลงาน

15

N/A

20

ด้านศักยภาพเชิงพาณิชย์ ประโยชน์ทางเศรษฐกิจหรือทางสังคม ขนาดของผลกระทบ

 • ผลกระทบของนวัตกรรม (Impact) สามารถทำใช้งานจริง สามารถใช้งานได้ดีกว่าที่มีอยู่แล้วในท้องตลาดมากน้อยเพียงไร ก่อให้เกิดผลกระทบในทางเศรษฐกิจหรือสังคมได้มากน้อยเพียงไร ขนาดผลกระทบของนวัตกรรมมากน้อยก่อให้เกิดผลกระทบวงกว้าง หรือแคบมากน้อยเพียงไร
 • การนำไปใช้ประโยชน์ระดับใด (Utilize) เช่น ได้ผลิตในเชิงพาณิชย์ , ผลิตทดลองนำร่อง ,  กำลังเจรจาธุรกิจ , มีสินค้าต้นแบบแล้ว หรือในทางสังคมได้นำไปใช้ประโยชน์แล้วหรือไม่ ใช้แล้วเกิดผลที่ดีต่อสังคมมากน้อยเพียงไร

30

N/A

30

ด้านการนำเสนอผลงานนวัตกรรม

 • ความสมบูรณ์ในการแสดงชิ้นงาน
 • เอกสารประกอบการนำเสนอมีความสมบูรณ์ ถูกต้อง ชัดเจน
 • วิธีการนำเสนอ ทักษะการนำเสนอ เป็นลำดับ ชัดเจน เข้าใจง่าย การควบคุมเวลาในการนำเสนอ

15

N/A

20

จัดโดย

สนับสนุนโดย