Close

ที่มาของโครงการ

โครงการประกวดผลงานนวัตกรรมการพัฒนา โมบายโซลูชันภาครัฐ  MEGA 2017

MEGA 2017 ที่มาของโครงการ

ด้วยนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการผลักดันเศรษฐกิจของประเทศ โดยวางรากฐานเศรษฐกิจไทยสู่ “เศรษฐกิจดิจิทัล” เพื่อมุ่งหวังให้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือไอซีที  มีความสำคัญเชื่อมโยงกับทุกภาคส่วนและลงลึกไปในธุรกิจตั้งแต่ระดับใหญ่ ไปถึงธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยใช้ระบบดิจิทัลในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขององค์กร และเครือข่ายระหว่างองค์กร ซึ่งจะส่งผลทำให้องค์กรสามารถตอบสนองความต้องการการบริการของลูกค้าได้รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ที่ผ่านมา แนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล ให้ยั่งยืนถือเป็นนโยบายที่สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สรอ. หน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยการผลักดันให้เกิดการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยและส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ ให้เกิดนวัตกรรมทางด้านซอฟต์แวร์เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการภาครัฐของประเทศไทย 

ทั้งนี้การพัฒนาและบูรณาการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของภาครัฐเพื่อพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดกิจกรรม “โครงการประกวดผลงานนวัตกรรมการพัฒนา โมบายโซลูชันภาครัฐ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2560” หรือ Mobile Enterprise d-Government Awards 2017 : MEGA 2017” 

โดยจัดต่อเนื่องมาแล้วเป็นปีที่ 3 ซึ่งในปีนี้ จัดโดยสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ หรือ NIA กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการสนับสนุนจากหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดนักพัฒนา โมบายโซลูชันในภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา รุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง และทำให้เกิดความตื่นตัวในการผลิตและพัฒนาผลงานที่มีคุณภาพให้สอดคล้องกับความต้องการของภาครัฐและภาคประชาชน ในการใช้งานบริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์และส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการหรืออุตสาหกรรมผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ไทย และยกระดับการใช้งานบริการภาครัฐผ่านโมบายโซลูชันอันจะสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ในการสร้างและส่งเสริมบริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย 

โดยผลงานจากการประกวดจะนำมาต่อยอดให้เกิดการบริการขึ้นจริง เพื่อช่วยให้คุณภาพชีวิตประชาชนสะดวกสบายยิ่งขึ้น ทั้งนี้ สรอ. ได้น้อมนำพระราชปณิธานของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงตระหนักถึงประโยชน์และความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการยกระดับคุณภาพชีวิต รวมทั้งนำมาเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารราชการและการพัฒนาประเทศ มาเป็นหลักในการดำเนินโครงการฯ ในครั้งนี้ เพื่อมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาโมบาย แอปพลิเคชัน ของภาครัฐ เพื่อเป็นการส่งเสริมการยกระดับคุณภาพบริการของรัฐให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการเข้าถึงบริการได้อย่างรวดเร็ว และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นด้วย

วัตถุประสงค์ของ MEGA 2017

  1. ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา Mobile Solution ภาครัฐเพื่อรองรับภารกิจและยุทธศาสตร์การพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
  2. เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนา Mobile Solution ของภาครัฐ เป็นการส่งเสริมการยกระดับคุณภาพบริการของรัฐให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการเข้าถึงบริการได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
  3. เพื่อส่งเสริมนักพัฒนา Mobile Solution ของไทยให้มีโอกาสต่อยอดความคิดให้กับผลงานที่มีความพร้อมและแสดงผลงานในเวทีระดับประเทศ อันส่งผลด้านการสร้าง Market Awareness ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับทั้งในและต่างประเทศ เพื่อผลักดันสู่ธุรกิจที่จับต้องได้และเป็นรูปธรรม 
  4. เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน และสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างนักพัฒนา Mobile Solution ทั้งภาครัฐภาคเอกชน และภาคการศึกษา

ผลที่คาดหวังของ MEGA 2017

  1. เป็นส่วนหนึ่งในการสนองพระราชปณิธาน ตามพระราชทานแนวทางดำเนินการในอันที่จะนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการยกระดับคุณภาพชีวิต ของโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อให้การดำเนินการตามแนวพระราชดำริ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด
  2. ส่งเสริมนักพัฒนาซอฟต์แวร์รุ่นใหม่ที่มีผลงานคุณภาพ เกิดการขับเคลื่อนให้เป็นผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ใหม่ๆ (Entrepreneur)
  3. ผลงานจากการประกวดได้รับการผลักดันจาก สรอ. หรือหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเป็น Mobile Solution อย่างเป็นรูปธรรมและพร้อมใช้งานได้จริง รวมทั้งเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง
  4. เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างนักพัฒนา Mobile Solution จากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา ในการแลกเปลี่ยนข้อมูล สนับสนุน ผลักดันวงการอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย

ขับเคลื่อน ค้นคิดนวัตกรรม เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น กับการพัฒนาโมบายโซลูชันภาครัฐ เพื่ออำนวยความสะดวกและบริการประชาชน ในมิติต่างๆ

MEGA 2017

ผู้ดูแลโครงการ

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สรอ.

หน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ติดต่อเรา : support@mega.ega.or.th

จัดโดย

สนับสนุนโดย