Close

เกณฑ์การพิจารณา

รุ่นนักศึกษา

เกณฑ์การตัดสินรุ่นนักศึกษา MEGA 2017ProposalPitchFinal

ความเป็นนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy & Society Innovation)

 • Economic & Social Impact มีประโยชน์และคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ หรือมีการพัฒนาขึ้นเพื่อสร้างคุณค่าทางการให้บริการของภาครัฐ
 • Innovation ความเป็นนวัตกรรม หมายถึง ความเป็นสิ่งใหม่ที่ไม่มีใครเคยทำมาก่อน หรือเป็นสิ่งที่ทำได้ดีกว่าคู่แข่งในตลาด มีศักยภาพในการนำไปผลิตเชิงพาณิชย์ หรือ พัฒนาต่อยอด
403525

แนวความคิดของโครงการ (Conceptual Design)

 • Market & Customer รู้จักตลาดและกลุ่มผู้ใช้งานเป้าหมาย
 • Business Flow ระบบมีแนวทางการตอบโจทย์ผู้ใช้งานที่ชัดเจน
 • Value คุณค่าที่ส่งถึงผู้ใช้งานตรงตามวัตถุประสงค์ของระบบ
353025
ความเป็นไปได้ในเชิงเทคนิค (Technical Feasibility)
 • เทคโนโลยีที่ใช้มีความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการตามขอบเขตงาน และให้บริการได้จริง
 • หากเลือกใช้เทคโนโลยีที่มีความซับซ้อนหรือค่อนข้างใหม่ จะต้องอธิบายเทคโนโลยีและลักษณะการประยุกต์ใช้ให้ชัดเจน
252520
แผนและแนวทางการดำเนินงาน (Planning & Execution)
 • มีแผนงานที่น่าเชื่อถือในการพัฒนาระบบเพื่อให้บริการจริง
 • เลือกใช้ช่องทางที่เหมาะสมในการเข้าถึงกลุ่มผู้ใช้งานเป้าหมาย
 • มีวิธีการวัดผลและการกำหนดเป้าหมายที่เหมาะสม
1010
การออกแบบ (Prototype Design)
 • ต้นแบบที่นำเสนอสอดคล้องกับคุณค่าและแนวทางการตอบโจทย์ที่วางไว้
 • User Experience / User Interface ประสบการณ์ของผู้ใช้งานเหมาะสมกับลักษณะของการใช้งานระบบ
20
 1. ผู้เข้าประกวดต้องกรอกรายละเอียดในเอกสารแบบฟอร์มส่งผลงานเข้าประกวดให้สมบูรณ์ตามที่กำหนด
 2. คณะกรรมการตัดสินผลงานโดยพิจารณาจากเอกสารที่เสนอ และคณะกรรมการมีสิทธิ์ที่จะขอข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม
 3. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรอบข้อเสนอโครงการตามเกณฑ์การตัดสินที่กำหนดไว้ จะมีสิทธิ์ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ
 4. การตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
 5. เกณฑ์การให้คะแนนตัดสิน แบ่งออกเป็นประเภทมีรายละเอียดดังนี้ 


ประเด็น

สัดส่วน (ร้อยละ)

รอบคัดเลือกข้อเสนอโครงการ (Proposal) (พิจารณาจากเอกสาร)

รอบนำเสนอ (Idea Pitching) (พิจารณาจากการนำเสนอชิ้นงานจริง)

รอบชิงชนะเลิศ (Prototype)(พิจารณาจากการนำเสนอชิ้นงานจริง)

แนวความคิด (Conceptual Design)

 • ตลาดและกลุ่มผู้ใช้งานเป้าหมาย
 • วัตถุประสงค์ของระบบ
 • ความชัดเจนของแนวคิดในการตอบโจทย์ปัญหา

35

15

15

ประโยชน์การนำไปใช้งาน (Impact)

 • ความคิดสร้างสรรค์ (Innovation & Creativity)
 • การใช้งาน Mobile Application ในแนวทางใหม่ๆ หรือมีการพัฒนาขึ้นเพื่อสร้างคุณค่าการให้บริการของภาครัฐ
 • Economic & Social Impact ประโยชน์และคุณค่าทางเศรษฐกิจ สังคม ศักยภาพในการนำไปผลิตเชิงพาณิชย์ หรือ พัฒนาต่อยอด

40

15

15

การออกแบบระบบ (Execution)

 • การออกแบบและรูปแบบภายนอก (Look and Feel)
 • ด้านเทคนิค (Technique)

30

30

ความเป็นไปได้ในการพัฒนาเป็นระบบบริการ (Service Development Feasibility)

 • ความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการตามขอบเขตงาน และให้บริการได้จริง
 • มีแผนงานที่น่าเชื่อถือในการพัฒนาระบบเพื่อให้บริการจริง
 • มีการตรวจสอบข้อมูลภายนอกเพื่อนำไปใช้กับโครงการ

25

40

40

จัดโดย

สนับสนุนโดย