Close

รางวัลและกติกา

รุ่นนักศึกษา

กติกา รุ่นนักศึกษา

นำเสนอความคิดของนวัตกรรมในรูปแบบของแผนงาน ประกอบด้วยแนวคิดที่ได้มีการศึกษาความเป็นไปได้ ทั้งงานเทคนิค เทคโนโลยี การตลาด และการลงทุน

หัวข้อการประกวด

แบ่งเป็น 5 หมวดหลัก ได้แก่

รางวัล

สมัครด่วน รับจำนวนจำกัด

ผู้ที่ประสบความสำเร็จ ไม่ได้เริ่มต้นเมื่อพร้อม
แต่เริ่มทันทีที่มีโอกาส

จัดโดย

สนับสนุนโดย