Close

UAVA

สถาบัน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ชื่อผลงาน : ระบบบริหารจัดการรังวัดอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ

  • นพกร ถนอมเสียง

    ทีม UAVA ม.ขอนแก่น

  • พรปวีณ์ ถนอมเสียง

    ทีม UAVA ม.ขอนแก่น

  • พรพิมล พ้องเสียง

    ทีม UAVA ม.ขอนแก่น

นพกร ถนอมเสียง

ทีม UAVA ม.ขอนแก่น

พรปวีณ์ ถนอมเสียง

ทีม UAVA ม.ขอนแก่น

พรพิมล พ้องเสียง

ทีม UAVA ม.ขอนแก่น

 

จัดโดย

สนับสนุนโดย